Режим на собственост

Организацията по оползотворяване (ООп) „ТРАНСИНС АВТОРЕЦИКЛИРАЩ КОНСОРЦИУМ“ АД е учредена и структурирана като акционерно дружество с едностепенна система на управление, чийто капитал се състои от обикновени поименни акции, всяка една даваща право на глас в общото събрание на акционерите. Акциите на дружеството са свободно прехвърляеми и могат да се придобиват от български и/или чуждестранни физически и юридически лица. Информацията за актуалния акционерен състав на дружеството е публично достъпна чрез системата на Търговския регистър към Агенция по вписванията.