С приемането на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (обн. ДВ, бр. 73/2012 г.) се забранява изоставянето, изгарянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми. Изисква се те да се оползотворяват.

При горенето на гуми негативните ефекти върху здравето са внезапни и такива, които се проявяват след години. Сравнено с изгарянето на въглища, при горене на гуми във въздуха се отделят 407% повече хром, 392% повече олово и 1448% повече арсен.

Отделените тежки метали при изгарянето на гуми не изчезват, а се натрупват във всичко на пътя им и чрез дъждовната вода, проникват в почвата и реките.

Начини за оползотворяване на излезли от употреба гуми:

 • Рециклиране и получаване на гумени гранули или прах;
 • Пиролиза, при която чрез термично разграждане, извършено в отсъствието на кислород, се получава гориво, въглеродни сажди и стомана;
 • Регенериране - метод за възстановяване, при който след добавяне на нов материал, гумата възвръща първоначалното си предназначение и се удължава нейния живот;
 • Изгаряне с оползотворяване на енергия в циментови пещи, като това е алтернативно гориво за индустрията.

Основни приложения на оползотворените излезли от употреба гуми са :

 • изкуствена трева, настилки за детски площадки и спортни повърхности;
 • дренаж в строителството на пътища и канализация, а също и влагането в асфалт;
 • керемиди и изолация на сгради – смесен с полиуретан, рециклирания гранулиран каучук;
 • намалява шума и служи за изолация;
 • гориво за моторни превозни средства.

Къде да предадем старите гуми

 • На места за продажба и/или смяна на автомобилни гуми;
 • На площадки, определени от кмета на Вашата община;
 • По време на акция по разделно събиране чрез мобилни групи, организирани на територията на Вашата община;
 • На площадки за събиране и съхраняване, адресите на които може да намерите на нашата интернет страница.