О Б Я В А

На основание чл. 95, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда „Скрап Металс С. М.” ЕООД (подизпълнител на ООп „Трансинс Авторециклиращ Консорциум“ АД) осигурява достъп до информация съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Писмени мнения и становища се приемат в РИОСВ Варна, ул. „Ян Палах“ №4.

Дата на публикуване: 29.03.2019 г.